تاریخ معماری

معماری معابد ژاپن
  • امیررضا یعقوبی
معماری معابد ژاپن از جمله بودایی و شینتو هم دارای اصول و قواعد مخصوص به خود هستند .البته نا گفته نماند که با ورود آیین بودا در...