معماری چین

ویژگی های معماری چین
  • معماری پدیا
سازماندهی فضایی در معماری چینی از یک سلول آغاز و به یک مجموعه منتهی میشود، بنا به تعبیری سیری است از جهان اصغر تا جهان اکبر.
تاریخ معماری چین
  • معماری پدیا
چین باستان یکی از کهن ترین تمدن های تاریخ است که در سواحل حاصل خیز رود زرد که در دشت شمال چین جاری ست شکوفا شد .جامعه چین از...
با ما در تماس باشید