تاریخ معماری جهان

قدمت تاریخ معماری جهان درست به اندازه تاریخ بشریت است و به همان اندازه پیچیده.
خواستگاه دقیق معماری را می توان در عصر نوسنگی دید. یعنی حدود ده هزارسال قبل از میلاد مسیح، زمانی که مردم ترجیح دادند محل زندگیشان را خود به شکلی که دوست دارند بنا کنند . به این علت زندگی غارنشینی خاتمه پیدا کرد.
معماری که ما امروزه از آن صحبت میکنیم، عموما از جنبه های بصری و آنچه به چشم می آید ارزیابی شده است.
اما نیاز به طراحی معماری چیزی بیشتر از جنبه های زیبایی شناسانه است.

معماری ثابت شده که بسیار است – راحت، زیبا، مدرن، وحشیانه، شاخص، بومی _ و با این حال، یکی از جنبه های شاخص آن ظرفیت آن در بازتاب روح زمانه است، حتی این ویژگی در معماری بسیار قابل توجه تر از هنر است.
وجه اشتراک تاریخ معماری و تاریخ بشریت با حضور پررنگ معماری به عنوان بهترین شاهد تغییرات اجتماعی تصدیق یا توجیه می شود.
فقط با نگاه کردن به ساختمان های ساخته شده در مکان ها و زمان های مختلف، می توان بدون استفاده از هر سخنی تعامل معماری و تاریخ را درک کرد.
اقدامات انسانی در معماری تجسم یافته است. این اقدامات شامل تلاش مستمربشر برای محافظت از برخی بناها به عنوان میراث تاریخی و تصمیم برای رها کردن بقیه است تا نابود و محو شوند.

اگر حق با چرچیل باشد که تاریخ را برنده ها می نویسند، تاریخ معماری نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. ساختمانهای قدیمی که امروزه می توانیم آنها را ببینیم و مستند کنیم ، متعلق به پیشرفته ترین و قدرتمندترین جوامع هستند . ساختمان هایی که در طول هزاران سال سالم مانده اند آنجا هستند تا به ما بگویند که چگونه از آنها به دقت محافظت شده است.

تاریخ معماری جهان
تاریخ معماری جهان