لطفا جهت هماهنگۍ مصاحبه ورود به مدرسه معماری داخلۍ ایران، فرم زیر را تکمیل نمایید:

Architecture School

اگر جایی کلاس مرتبط رفتید یا کار کردید خیلی کلی اشاره کنید