بودجه‌بندی سوالات نظارت و اجرا در آزمون های اخیر

ابتدا می‌توانیم سوالات را با توجه به جدول زیر به صورت موضوعی دسته‌بندی کنیم:

در ادامه بودجه‌بندی براساس هر منبع و سپس تعداد سوالات هر موضوع را بیان می‌کنیم.

آزمون اردیبهشت 1402

در آزمون نظارت اردیبهشت 1402، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و بیشترین سوالات از مبحث 4 و 11 آمده است.
دقت کنید که از مبحث 20 هیچ سوالی طرح نشده است.

نظارت اردیبهشت 1402

در آزمون اجرا اردیبهشت 1402، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و بیشترین سوالات از مبحث 11 آمده است.
دقت کنید که از مبحث 12 هیچ سوالی طرح نشده است.

نظارت اردیبهشت 1402

آزمون دی 1401

در آزمون نظارت دی 1401، مباحث مربوط به طراحی، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و در درجه بعدی، سوالات سازه قرار دارند.
دقت کنید که از مبحث 7 و 14 هیچ سوالی طرح نشده است.

نظارت دی 1401

در آزمون اجرا دی 1401، مباحث مربوط به سازه، سهم بیشتری از سوالات را داشته‌اند و سوالات طراحی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند.
دقت کنید که از همه مباحث، حداقل یک سوال طرح شده است.

اجرا دی 1401

آزمون شهریور 1401

در آزمون نظارت شهریور 1401، به مباحث تأسیسات بیشتر پرداخته شده است.
در این آزمون از مبحث 8 هیچ سوالی طرح نشده بود. در حالی که در هر دو آزمون اجرا و نظارت دی 1401، سهم زیادی از سوالات به این مبحث اختصاص داشت.

نظارت شهریور 1401

در آزمون اجرا شهریور 1401، به مباحث سازه و تأسیسات تقریباً یه یک اندازه پرداخته شده است.
همچنین در این آزمون، 3 سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.
دقت کنید که در این آزمون از مبحث 18 هیچ سوالی طرح نشده است.

اجرا شهریور 1401

آزمون مرداد 1400

در آزمون نظارت مرداد 1400، به هر سه موضوع طراحی معماری، سازه و تأسیسات یه یک اندازه پرداخته شده است. همچنین در این آزمون، 4 سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.
ضمناً از همه مباحث، حداقل یک سوال طرح شده است.

نظارت مرداد 1400

در آزمون اجرا مرداد 1400، به مباحث سازه و تأسیسات تقریباً یه یک اندازه پرداخته شده است.
همچنین در این آزمون، 4 سوال مطرح شد که با دانش و تجربه کار در کارگاه‌های ساختمانی قابل پاسخگویی بودند.
دقت کنید که از مبحث 17 و 22 هیچ سوالی طرح نشده است.

اجرا مرداد 1400

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *