حمیدرضا موسوی

مدرک تحصیلی

 1. دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران، 1378
 2. دانش آموخته دکتری تخصصی معماری از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1386

عضویت در نهادهای تخصصی

 1. عضو شـورای تخصصـی دفتر طرحهای عمرانی کـانون پرورش فکـری کـودکان و نوجـوان 1383 تـا 1387
 2. عضـو شـورای تخصصـی معماری و شهرسازی سازمان مشاور فنی و مهنـــدسی شهـر تهـران، 1394 تا 1398

سوابق آموزشی

 1. عضـو هیئت علمی گروه معماری دانشکـده معمـاری و شهرسازی دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ۱۳۸۰ تاکنون

سوابق حرفه ای

 1. هم بنیان گـذار و رئیـس هیأت مدیره مهندسین مشاور نگین شهـــر آینده (نشا)۱۳۸۰ تاکنون
 2. هم بنیان گذار و مدیر لابراتـوآر نوآوری شهرآینده ۱۳۹۷ تاکنـون

پژوهشهای تحت راهبری حوزه شهر

 1. طــرح احیــای بافــت بریانــک و هفــت چنــار۱۳۸۱ ســازمان مشــاور و فنــی مهندســی شــهر تهــران
 2. طرح احیای بافت مجاور پروژه نواب ۱۳۸۲ شهرداری منطقه ۱۰
 3. طرح احیای بافت فرسوده شهر خوی۱۳۸۴ شهرداری خوی
 4. طرح احیای بافت فرسوده شهر محلات۱۳۸۳ شهرداری محلات
 5. طــرح منظــر فضاهــای بازعمومــی اراضــی عبــاس آبــاد ۱۳۸۵ شــرکت نوســازی اراضــی عبــاس آبــاد
 6. طــرح احیــای رودخانه هــای زرگنده، نیلــه، غیاثونــد و بافــت اطــراف ۱۳۸۶ معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران
 7. برنامــه راهبــردی ســاماندهی رود- دره هــای شــهر تهــران ۱۳۸۷ معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران
 8. طــرح راهبــردی توســعه محورهــای پیــاده حــوزه تاریخــی شــهر تهــران ۱۳۸۸ معاونــت معمــاری و شهرســازی شــهرداری تهــران
 9. طــرح توســعه اراضــی بوســتان ولایـت ۱۳۸۹ معاونــت معمــاری و شهرســازی شــهرداری تهــران
 10. طرح منظر شهری و سیمای زمین خیابان سی تیر۱۳۹۳ شهرداری منطقه ۱۲ تهران
 11. طــرح احیــا و ســاماندهی رودخانه هــای دربنــد و دارآبــاد،۱۳۹۴، ســازمان مشــاور فنــی و مهندســی شــهر تهــران
 12. طــرح احیــای بافــت تاریخــی شــهر بیجــار ۱۳۹۵ شــرکت بازآفرینــی شــهری وزارت راه و شهرســازی
 13. بازنگــری طــرح جامــع شــهرک مســکونی چیتگــر۱۳۹۶ بنیــاد تعــاون ارتــش جمهــوری جمهوری اسلامی ایران
 14. بازآفرینی پادگان ۰۶.۱۳۹۹ بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *