مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی مانند احداث، تخریب، بازسازی، تغییر کاربری و توسعه بنا حاکم است. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در باب نظامات اداری تدوین شده است. در این مبحث به شرح مواردی همچون طراحی، اجرا و نظارت ساختمان، دفاتر مهندسی، اشخاص حقیقی و حقوقی، مجریان انبوه ساز، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، ظرفیت اشتغال، شرایط عمومی و خصوصی قراردادها، انواع قرارداد (قرارداد اجرای ساختمان با مصالح، قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی، قرارداد پیمان مدیریت و …)، تعهدات و اختیارات صاحب کار، مجری، تضمین انجام تعهدات، تسویه حساب و پایان کار، موارد فسخ و … پرداخته شده است.

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان


سه بخش اصلی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به شرح زیر است:

طراحی: تمامی فعالیت ها و خدمات طراح که منجر به تهیه نقشه ها و مشخصات فنی مورد نیاز برای هر یک از مراحل مقدماتی و اجرایی کار ساختمانی.

نظارت: مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی بر اساس مقررات ملی ساختمان و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد.

اجرا: کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.


فصل اول

به تعاریفی همچون پروانه اشتغال، رشته های اصلی، ناظر هماهنگ کننده، اهداف شیوه نامه و … می پردازد.


فصل دوم

مرتبط با طراحی سساختمان است و شامل مباحث زیر است:
دفاتر مهندسی طراحی، حدود صلاحیت دفاتر مهندسی، ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی، شرح وظایف و حدود اختیارات دفتر طراحی، طراحان حقوقی، ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی و مقررات عمومی. به عنوان مثال ظرفیت اشتغال شخص حقیقی به صورت زیر است:

پایه های مهندسیحداکثر تعداد کارحداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یک سال
سه88000 متر مربع
دو812000 متر مربع
یک816000 مترمربع
ارشد820000 متر مربع


فصل سوم

در رابطه با اجرای ساختمان است. در این فصل به مباحثی همچون شرح وظایف مجریان پرداخته شده است. به عنوان مثال:

مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکلات و مغایرت های احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی و یا وجود نقص در آن ها به طراح یا طراحان آن.


ارائه برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی کارهای اجرایی ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به صاحبکار و ناظر هماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آن ها به ویژه قسمت هایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران.


رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون آن و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی کارگاه.
مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحبکار یا صاحبکاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است:


الف- سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفتکاری، حداقل ده سال.
ب- نمای ساختمان، حداقل پنج سال.
ج- عایق های رطوبتی ساختمان، حداقل پنج سال.
د- تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، آسانسورها، حداقل سه سال.
و …

فصل چهارم

در رابطه با نظارت ساختمان است، به عنوان مثال گزارش های مربوط به ساختمان ها به شرح زیر است:


گزارش های مربوط به ساختمان های گروه الف و ب


الف) گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی.
ب) گزارش تایید تحکیم و پایدارسازی همجواری ها و پایان پی سازی ساختمان.
پ) گزارش پایان اسکلت و سقف های ساختمان و اعلام وضعیت مجاری تاسیساتی.
ت) گزارش پایان سفت کاری ساختمان.
ث) گزارش پایان عملیات تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان.
ج) گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان.
چ) گزارش پایان عملیات روکار تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان.
ح) گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان.

فصل پنجم

در رابطه با فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان است و عوامل سه گانه موثر در پیچیدگی و حجم کار در تعیین فعالیت های مهندسی به شرح زیر است:

ساختمان ها از نظر سطح زیربنا به ترتیب از یک تا 600 مترمربع در گروه “الف” و از 601 تا 2000 مترمربع در گروه “ب” و از 2001 تا 5000 مترمربع در گروه “ج” و بیشتر از 5000 مترمربع در گروه “د” طبقه بندی شده اند.


ساختمان ها از نظر طبقات به ترتیب 1 و 2 طبقه از روی شالوده در گروه “الف”، از 3،4 و 5 طبقه از روی شالوده در گروه “ب”، از 6 لغایت 10 طبقه روی شالوده در گروه “ج” و بیشتر از 10 طبقه در گروه “د” تقسیم بندی شده اند.


ساختمان ها بر اساس نوع کاربری و خصوصیات اجرایی آن بر اساس حیطه عملکرد در قالب تقسیمات توزیع خدمات شهری طبقه بندی شده است و معیار کاربری ساختمان، قابلیت مناسبی برای طبقه بندی پیچیدگی کار ساختمان دارد.

فصل ششم

در رابطه با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

فصل هفتم

درباره شیوه نامه تعیین حدود و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی در محدوده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

فصل هشتم

در ارتباط با شرایط عمومی و خصوصی قرارداد و قراردادهای اجرای ساختمان است. در این فصل مباحثی همچون اختیارات و تعهدات صاحبکار و مجری، تهیه صورت هزینه، نحوه پرداخت، تحویل کار و برچیدن کارگاه، موارد فسخ و … مطرح شده است. به طور مثال اقدامات پس از فسخ به شرح زیر است:

در صورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد، حداکثر ظرف یک هفته از اعلام، جلسه ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل می گردد. پس از صورت برداری از کلیه کارهای انجام شده، مصالح پای کار، تجهیزات، ابزار، ادوات، ماشین آلات و سایر وسایل موجود در کارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هر یک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب، موضوع صورت جلسه و قرارداد فسخ می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *